Urlop ojcowski. Dodatkowe dwa tygodnie dla rodziny

urlop-ojcowski

Urlop ojcowski, coraz więcej tatusiów korzysta z tej formy urlopu. Nowy typ urlopu dla ojców funkcjonuje w polskim prawie stosunkowo niedługo i przez ten czas podlegał wielu zmianom. Sprawdźmy jakie są aktualne warunki udzielenia takiego urlopu.

Komu przysługuje

Urlop ojcowski przysługuje pracownikom wychowującym dzieci. Niekoniecznie musi być to ojciec biologiczny, decydujący jest tutaj fakt wychowywania dziecka. Ważne jest również aby korzystał z urlopu tylko jeden ojciec. Z urlopu nie może skorzystać ojciec którego władza rodzicielska została zawieszona lub odebrana. Wymiar urlopu wynosi 2 tygodnie, ustawodawca dopuszcza dzielenie urlopu na dwie części, z czego każda nie może być krótsza niż tydzień. Na czas trwania urlopu pracownikowi przysługuje 100% wynagrodzenia. Koszty wynagrodzenia w okresie urlopu ponosi ZUS.

Dzieci przysposobione

Urlop dotyczy tylko jednego dziecka, czyli z tytułu urodzenia bliźniaków, trojaczków itd. nie przysługują dodatkowe dni wolnego. Urlop można wykorzystać do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia. W sytuacjach skomplikowanych takich jak przysposobienie dziecka, urlop przysługuje do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

Wniosek

Tyle teorii, teraz praktyka. Żeby otrzymać urlop ojcowski należy złożyć wniosek na piśmie do swojego pracodawcy. Informacje jakie powinny się zawrzeć we wniosku określa odpowiednie rozporządzenie ministra. Wnioskując należy powołać się na art.  1823 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. Na wniosku musi pojawić się: imię i nazwisko pracownika, wskazanie okresu w jakim ma odbyć się urlop lub jego część oraz oświadczenie ojca czy korzystał z urlopu ojcowskiego lub z jego części. Każdorazowo należy dołączyć jako załącznik kserokopie skróconego aktu urodzenia dziecka. W przypadku gdy wniosek dotyczy udzielenia urlopu ojcowskiego albo jego części na dziecko przysposobione, należy dodatkowo dołączyć kopię prawomocnego postanowienia sądu o przysposobieniu dziecka oraz kopię prawomocnej decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego, jeśli podjęto taką decyzję.
Ważne: wniosek należy złożyć pracodawcy co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia urlopu wskazanym we wniosku.

Pracodawca

Pracodawca, o ile wniosek został złożony w terminie 7 dni przed rozpoczęciem urlopu, nie ma prawa odmówić pracownikowi udzielenia urlopu. Jeśli wniosek został złożony bez zachowania okresu 7 dni przed planowanym urlopem, pracodawca może ale nie musi uwzględnić taki wniosek. Największą wadą urlopu ojcowskiego jest jego fakultatywność. Niewykorzystany urlop po prostu przepada bez możliwości uzyskania ekwiwalentu pieniężnego. Jest to szczególne niekorzystne dla ojców, których pracodawcy krzywo patrzą na nieobecność pracowników. Jeśli nieoficjalnie wiadomo że pracodawca nie udziela urlopów, pozostaje tylko skarga do organu nadzoru i kontroli – PIP.

Urlop tacierzyński

Urlop tacierzyński jest zupełnie czym innym niż urlop ojcowski i nie występuje w Kodeksie Pracy pod tą nazwą. Warunki udzielenia takiego urlopu określają zupełnie inne przepisy prawa. Potocznie nazywany “urlop tacierzyński”, zgodnie z literą prawa to wykorzystanie części urlopu macierzyńskiego przez ojca wychowującego dziecko, pod warunkiem że matka z tego urlopu zrezygnuje. Urlop ojcowski obowiązuje niezależnie od urlopu macierzyńskiego matki, także śmiało można brać udział w opiece nad maluszkiem już od pierwszych dni jego życia.

PODZIEL SIĘ:

Komentarze