Dowód osobisty bez adresu. Zameldowanie dalej obowiązuje

zameldowanieZameldowanie dalej obowiązuje. Po wydaniu nowych dowodów osobistych bez adresu zamieszkania wielu ludzi jest przekonanych, że obowiązek zameldowania został zlikwidowany. Po co meldować się skoro nie jest to odnotowane w najważniejszym dokumencie tożsamości? Zapewne wielu z was zgodnie z zasadami logicznego myślenia tak właśnie pomyślało, tym bardziej że ten sam los co dowód osobisty spotkał nowy wzór paszportu.

Nic bardziej mylnego. Ustawodawca wprawdzie w perspektywie długofalowej planuje zniesienie obowiązku meldunkowego. Miało to nastąpić w 2014 r., później przedłużono termin na 2016 r. W aktualnie obowiązującej wersji ustawy o ewidencji ludności zapisano zniesienie obowiązku meldunkowego od 2018 r., jednak według przecieków termin ten zostanie po raz kolejny wydłużony. Zmiana wzorów dowodów osobistych i paszportów była podyktowana planowanym zniesieniem obowiązku meldunkowego.

Zapomniany obowiązek

 

Ustawa o ewidencji ludności sama w sobie jest mocno archaiczna, a z uwagi na brak przepisów sankcyjnych zawiera szereg martwych liter prawa. Czy ktokolwiek z was meldował w swoim urzędzie fakt wyjazdu na stałe zagranicę? Wyjazd i powrót z zagranicy powyżej 6 miesięcy? Zmianę miejsca zamieszkania po zamieszkaniu w innym mieście? Meldunek czasowy na czas studiów? Wymeldowanie po zakończeniu zamieszkiwania? Zapewne większość z was odpowie przecząco. Takie sytuacje zgodnie z prawem powinny być każdorazowo zgłaszane we właściwym urzędzie. Niska świadomość Polaków na temat przepisów meldunkowych powoduje, że posługujemy się przeszacowanymi statystykami zaludnienia opartymi na danych meldunkowych. Miejscowości gdzie faktycznie zamieszkuje więcej ludzi niż jest zameldowanych w skali kraju jest niewiele.

zameldowanie
aktualny wzór dowodu  osobistego                                                     stary wzór dowodu osobistego
Czy meldunek jest potrzebny?

 

Naturalnie pojawia się pytanie po co w ogóle potrzebne jest zameldowanie? Z uwagi na wieloletnią obecność instytucji zameldowania w polskim prawie, bez aktualnego zameldowania pojawią się trudności w załatwieniu wielu urzędowych spraw. Przepisy prawa najczęściej wymagają do załatwienia sprawy podania adresu zamieszkania, jednak praktyka jest taka, że większość urzędów traktuje zameldowanie jako potwierdzenie adresu zamieszkania. W nowym miejscu zamieszkania bez aktualnego zameldowania nie zarejestrujemy samochodu, nie wymienimy prawa jazdy, nie założymy firmy jak również nie będziemy mogli ubiegać się o przyznanie mieszkania z zasobów gminy. Adres zameldowania jest traktowany przez urzędy i sądy jako pierwszy adres do korespondencji.

Zameldowanie – co należy wiedzieć

 

Wyróżniamy zameldowanie stałe i czasowe. W przypadku zameldowania czasowego przy składaniu wniosku należy wskazać deklarowany okres pobytu. Zameldowanie czasowy po upływie wskazanego we wniosku terminie automatycznie wygasa.

Należy udać się do właściwej komórki swojego urzędu miasta lub gminy. Procedura zameldowania wymaga obecności właściciela lokalu lub innego podmiotu, który dysponuje prawem do lokalu. Urzędnik poprosi o okazanie do wglądu dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu. Takim dokumentem może być wypis z księgi wieczystej, umowa cywilno-prawna (najmu), decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu. Zameldowanie w nowym miejscu oznacza automatyczne wymeldowanie z poprzedniego adresu zameldowania.

Dziecko zostaje zameldowane z dniem sporządzenia aktu urodzenia, w miejscu stałego albo czasowego pobytu rodziców albo tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa. Najczęstsza praktyką jest zameldowanie dziecka na adres meldunkowy matki.

Aktualizacja: stan na 1 stycznia 2018 r.

Sejm w październiku 2017 r. zdecydowaną większością głosów przegłosował nowelizację przepisów na mocy których, obowiązek meldunkowy zostanie utrzymany na stałe. Tym samym znika planowany termin zniesienia obowiązku zameldowania.

PODZIEL SIĘ:

Komentarze